Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.

За нас

БУТЕЛ АД СКОПЈЕ

Претпријатието е формирано од страна на Собрание на град Скопје во 1952 година како “Управа за погреб и гробишта“. 25 години подоцна се преименува во “Комунална работна организација“. Во 1991 година, според позитивните законски прописи се трансформира во БУТЕЛ акционерско друштво за погребни и придружни активности – Скопје. Од тогаш се остварува динамичен развој со европски стандарди за квалитетно извршување на поставените цели и задачи.

Со Бутел АД Скопје управува:

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Надзорен Одбор

Надзорниот одбор е задолжен за контрола на материјално-финансиското работење. Се состои од три члена назначени од Собрание на акционери

Управен Одбор

Управниот одбор е орган на управување. Се состои од три члена назначени од Надзорниот Одбор

Генерален директор

Го води работењето на друштвото

Sidebar