За нас

 
wave
 
 
 
 
 
 
 

Информации од јавен карактер

 
 

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 
БУТЕЛ акционерско друштво за погребни и придружни активности

Седиште: ул. Лазар Трповски 67 А, Скопје, Р. Северна Македонија
тел: + 389 2 26 12 060
факс: +398 2 26 12 060
www.butel.mk
contact@butel.mk

Тони Зајков – генерален директор

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:
Милан Иваноски mivanoski@butel.mk
 
Барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер можете да ги поднесете лично во просториите на друштвото (усно или писмено), по пошта или електронски.

 

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 
  • Закон за гробишта и погребални услуги
  • Правилник за утврдување на редот, работното време и обезбедувањето мир на гробиштата
  • Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на работите што ги врши БУТЕЛ ад Скопје како управител на градските гробишта во Скопје.
  • Одлука за утврдување на висината на надоместоците за работите што ги врши БУТЕЛ ад Скопје, како управител на градските гробишта во Скопје
  • Список на лиценцирани оператори кои склучиле договор
    со Управителот на градските гробишта во Скопје.
  • Список на каменорезачи кои склучиле договор со Управителот на градските гробишта во Скопје.