Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.
+389 22 612 060

БУТЕЛ АД СКОПЈЕ

Претпријатието е формирано од страна на Собрание на град Скопје во 1952 година како “Управа за погреб и гробишта“. 25 години подоцна се преименува во “Комунална работна организација“. Во 1991 година, според позитивните законски прописи се трансформира во БУТЕЛ акционерско друштво за погребни и придружни активности – Скопје. Од тогаш се остварува динамичен развој со европски стандарди за квалитетно извршување на поставените цели и задачи.

Со Бутел АД Скопје управува:

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Надзорен Одбор

Надзорниот одбор е задолжен за контрола на материјално-финансиското работење. Се состои од три члена назначени од Собрание на акционери

Управен Одбор

Управниот одбор е орган на управување. Се состои од три члена назначени од Надзорниот Одбор

Генерален директор

Го води работењето на друштвото

+389 2 261 2060
info@butel.mk

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Со законот за заштита на личните податоци се уредува заштитата на личните податоци како основни слободи и права на граѓаните, а особено правата на приватност во врска со обработка на лични податоци.

Oфицер за заштита на лични податоци:

Милан Иваноски

mivanoski@butel.mk