Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.

Услуги

Доделување на гробни места

Доделување на гробни места

Вршење погреб

Издавање на одобренија за вршење погреб на оператор

Гробна евиденција

Водење гробна евиденција и услуги поврзани со евиденцијата на гробните места

Изградба на споменик

Издавање одобренија за изградба на споменик на кемнорезец

Одржување на гробиштата

Вршење други услуги поврзани со одржување на гробиштата

Надоместоци

Врши наплта на надоместоци поврзани со гробишта и гробни места

Комунална хигиена

Одржување на комуналната хигиена

Зеленило

Одржување на зеленило

Водоводна мрежа и осветлување

Одржување на водоводна мрежа и осветлување

Sidebar