Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.

Гробарина

ГРОБАРИНА

Гробарина е надомест за одржување на гробиштата. Одржување на гробишта е тековно и инвестиционо одржување на комуналната инфраструктура и придружните објекти на гробиштата.

 

Одржувањето на надгробниот споменик на гробното место го врши носителот на гробното место.

Носителот на гробното место се обврзува редовно да плаќа гробарина на управителот на гробиштата заради одржување на гробиштата. Цената на гробарината годишно изнесува 320,00 денари, со можност да се плати однапред за наредните 5 години.

НАДГРОБЕН СПОМЕНИК

Одржувањето на надгробниот споменик на гробното место го врши носителот на гробното место.

ГРОБНО МЕСТО

Носителот на гробното место се обврзува редовно да плаќа гробарина на управителот на гробиштата заради одржување на гробиштата. Цената на гробарината годишно изнесува 320,00 денари, со можност да се плати однапред за наредните 5 години.

ИЗВЕСТУВАЊАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДСКИТЕ ГРОБИШТАТА

Известувањата за надоместокот за одржување на градските гробиштата (гробарина) може да се доставуваат во електронска форма на Вашата електронска адреса (e-mail). Пополнете ја формата и во делот на забелешка внесете ги податоците за гробното место .

ИЗВЕСТУВАЊАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДСКИТЕ ГРОБИШТАТА

Известувањата за надоместокот за одржување на градските гробиштата (гробарина) може да се доставуваат во електронска форма на Вашата електронска адреса (e-mail). Пополнете ја формата и во делот на забелешка внесете ги податоците за гробното место .

ПЛАЌАЊЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВРШИ

Електронски


Бутел АД Скопје воведе нова услуга отсега наемот за гробарина можете да го плаќате онлине.Брзо , едноставно и безбедно.
Кликнете на ликот за да платите онлајн

Наплатен пункнт
На сите градски гробишта и наплатниот пункт во центарот на градот.
 
Жиро сметка
Комерцијална банка 300000000055811
Стопанска банка 200001634608490
ХАЛК банка 270040617720135
Sidebar

Контакт форма

Пополнете ги вашите податоци подолу