Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.

Сечење дрво

БАРАЊЕ ЗА СЕЧЕЊЕ ДРВО

Барање за сечење дрво кое предизвикува оштетувања на надгробниот споменик може да побара носителот на правото на употреба на гробното место.

Sidebar