Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.

Органи за управување

Надзорен Одбор

Анета Стефановска – претседател
Милан Ивановски -член
Сашко Петровски – член

Управен Одбор

Тони Зајков – претседател, генерален директор
Павлина Милошевска – член
Иван Севдов – член

Sidebar