Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.

Надоместоци

Со одлука се утврдени следниве надоместоци

Надомест за склучување договор за трансформација на статусот на старо гробно место

Надомест за гробарина

Надомест за пристап и користење на гробиштата и придружните објекти од страна на оператори

Надомест за доделување на ново гробно место во лична службеност

Надомест за евиденција

Надомест за пристап и користење на инфраструктурата од страна на каменорезач

Sidebar