Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.

Градски гробишта Бутел

Градски гробишта Бутел

Градските гробишта Бутел се распространети на вкупна површина од:

  • Вкупна површина од 830.000 м2
  • Зелени површини 41.220 м2
  • Сообраќајници 48.919 м2
  • Гробни места 85.138


Гробишта според намена:

  • општи ( припадници на различни верски заедници, лица без верска припадност, војници, починати во масовни катастрофи, анонимни, заслужни граѓани или истакнати личности)
  • посебни (споменици на културата определени од надлежен орган).
Sidebar