Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.

Информации од јавен карактер

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

БУТЕЛ акционерско друштво за погребни и придружни активности

 

Седиште: ул. Лазар Трповски 67 А, Скопје, Р. Северна Македонија
тел: + 389 2 26 12 060
факс: +398 2 26 12 060
www.butel.mk
contact@butel.mk

 

Тони Зајков – генерален директор

 

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:
Милан Иваноски mivanoski@butel.mk

Преземете

Годишен извештај 2022

Годишен извештај 2021

Годишен извештај 2020

Барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер можете да ги поднесете лично во просториите на друштвото (усно или писмено), по пошта или електронски.

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

  • Закон за гробишта и погребални услуги
  • Правилник за утврдување на редот, работното време и обезбедувањето мир на гробиштата
  • Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на работите што ги врши БУТЕЛ ад Скопје како управител на градските гробишта во Скопје.
  • Одлука за утврдување на висината на надоместоците за работите што ги врши БУТЕЛ ад Скопје, како управител на градските гробишта во Скопје
  • Список на лиценцирани оператори кои склучиле договор
    со Управителот на градските гробишта во Скопје.
  • Список на каменорезачи кои склучиле договор со Управителот на градските гробишта во Скопје.

Преземете

Sidebar