Надоместоци

 
wave
 
 
 
 
 
 
Бутел АД Скопје врши наплата на надоместоци утврдени врз основа на одлуката за висина на надоместоци донесена на Управен одбор за која Советот на Градот Скопје има дадено согласнот за нивна примена.
 
 
 

Со одлука се утврдени следниве надоместоци

 
 
 
Надомест за склучување договор за трансформација на статусот на старо гробно место
 
 
 
Надомест за доделување на ново гробно место во лична службеност
 
 
 
 
 
Надомест за гробарина
 
 
 
Надомест за евиденција
 
 
 
 
 
Надомест за пристап и користење на гробиштата и придружните објекти од страна на оператори
 
 
 
Надомест за пистап и користење на инфраструктурата од страна на каменорезач