Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.

Акционери

Врз основа на член 384 и 387 од Законот за трговски друштва, Статутот на БУТЕЛ а.д Скопје, Управниот Одбор на Друштвото

О б ј а в у в а

Ј А В Е Н П О В И К

ЗА СВИКУВАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
на БУТЕЛ а.д Скопје

Собранието на акционери на БУТЕЛ а.д Скопје ќе се одржи на ден 14.09.2022 година (среда) со почеток во 10 часот во седиштето на Друштвото на ул.Лазар Трповски бр.67А Скопје, Бутел (сала за состаноци)
За работа на Собранието на акционери се предлага следниот
Д Н Е В E Н Р Е Д

1. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

 • Верификација на пријавени и присутни акционери
 • Избор на записничар
 • Избор на Претседавач на Сообрание
 • Усвојување на дневниот ред

2. РАБОТЕН ДЕЛ

 • Усвојување на записникот од Собранието на акционери од 23.06.2021 год
 • Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Бутел а.д Скопје во деловната 2021год со предлог одлука
 • Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2021год со предлог одлука
 • Предлог одлука за распределба на добивката на Друштвото остварена во 2021 год.
 • Разгледување и усвојување на
 • Извештајот за извршената ревизија на финансиските извештаи за 2021 год, со предлог одлука
 • Разгледување на Извештајот за работењето на членовите на Управниот Одбор Генералниот Директор на Бутел а.д Скопје за 2021 год, со предлог одлука за
  – Усвојување на Извештајот за работењето на членовите на Управниот Одбор, Генералниот Директор на Бутел а.д.Скопје
  – Одобрување на работата на членовите на Управен Одбор, Генерален Директор на Друштвото
 • Разгледување на Извештај за работењeто на членовите на Надзорен Одбор на Бутел а.д Скопје за 2021 год, со предлог одлука за- Усвојување на Извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорен Одбор на Друштвото за 2021год.
  -Одобрување на работата на членовите на Надзорен Одбор на Друштвото
 • Предлог Одлука за исплата на награда за работна успешност за 2021год на членовите на Управен и Надзорен Одбор на Бутел а.д Скопје
 • Назначување на овластен ревизор за 2022год на Бутел а.д Скопје

Собранието одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред. Вклучувањето на нови точки на дневниот ред може да се врши на начин утврден со Законот за трговските друштва.

Матeријалите по дневниот ред ќе им бидат достапни на акционерите од денот на објавувањето на јавниот повик за свикување на Собранието во деловните простории на Бутел а.д Скопје ул. Лазар Трповски бр.67А Скопје, секој работен ден од 8-9 часот.

На седницата на Собранието на акционери може да учествува секој акционер лично или да овласти свој полномошник да го застапува на Собрнието со доставување на уредно писмено полномошно заверено кај нотар. Акционерот мора да го извести Друштвото по писмен пат за полномошникот во спротивно ќе се смета дека не доставил полномошно.

Секој акционер кој има намера да присиствува на Собрание должен е да го пријави своето учество до пред почетокот на седницата кај Преседателот на Управен Одбор на Друштвото поради евидентирање.

Гласањето на Соранието на акционери е јавно,во согласност со ЗТД, Статутот на Друштвото.

На Собранието може да се одлучува ако на седницата присуствуваат акционери или нивни овластени претставници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас.

Управен Одбор
Бутел а.д Скопје

Sidebar