"/> Контакт – БУТЕЛ АД СКОПЈЕ

Контакт

Седиште:
Бутел ад Скопје

ул. Лазар Трповски 67 А Скопје

тел. + 389 2 26 12 060

  • Комерцијална банка 300000000055811
  • Стопанска банка 200001634608490
  • ХАЛК банка 270040617720135

Пратете e-mail :
info@butel.mk


Гробишта Бутел +389 2 26 12 060 | секој ден 07:00 – 16:00

Гробишта Ѓ. Петров +389 2 20 50 113 | секој ден 07:00 – 15:00

Гробишта Камник +389 2 25 21 136 | секој ден 07:00 – 16:00

Подружница Центар +389 2 31 12 937 | секој ден 09:00 – 17:00