Ценовник

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ број 5/02) и член 18 и 19 од Законот за гробишта и погребални услуги (Службен весник на РМ број 86/08, 156/10 и 53/11), Советот на Град Скопје дава согласност за утврдување на висината на надоместоците, и тоа:

 1. Надоместок за обележување и изработка на протокол за регулациона, градежна и нивелациона линија – 354,00 ден.
 2. Надоместок за доделување на ново гробно место со бетонски фундамент – 10.400,00 ден.
 3. Надоместок за трансформација на сатусот на старо гробно место – 3.070,00 ден.
 4. Надоместок за одржување на гробиштата (гробарина) – 320,00 ден.
 5. Гробна евиденција – 750,00 ден.
 6. Надоместок за пристап и користење на гробиштата и придружните објекти од страна на оператор:
  • пристап на гробишта за погреб – 236,00 ден
  • користење ладилник 24 часа – 250,00 ден.
  • користење капела за погреб – 450,00 ден.
 7. Надоместок за користење инфраструктура на гробиштата од страна на каменорезач:
  • изработка на комплетен споменик – 2.065,00 ден.
  • обележувње оквир – 354,00 ден.
  • обележување тротоар – 354,00 ден.
  • монтирање натписна плоча – 354,00 ден.
  • монтирање поклопна плоча – 354,00 ден .
  • монтирање слика – 236,00 ден.
  • пишување натпис – 236,00 ден.