"/> Ценовник – БУТЕЛ АД СКОПЈЕ

Ценовник

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ број 5/02) и член 18 и 19 од Законот за гробишта и погребални услуги (Службен весник на РМ број 86/08, 156/10 и 53/11), Советот на Град Скопје дава согласност за утврдување на висината на надоместоците, и тоа:

 1. Надоместок за обележување и изработка на протокол за градежна и нивелациона линија:
  • 354,00 ден
 2.  Надоместок за доделување на ново гробно место со бетонски фундамент:
  • 10,400 ден
 3.  Надоместок за трансформација на статусот на старо гробно место:
  • 3,070 ден
 4.  Надоместок за одржување на гробиштата (гробарина):
  • 320, 00 ден
 5.  Гробна евиденција:
  • 750,00 ден
 6.  Надоместок за пристап и користење на гробиштата и придружните објекти од страна на оператор:
  • пристап на гробиштата за погреб -> 236,00 ден
  • користење ладилник 24 часа -> 250,00 ден
  • користење капела за погреб -> 450,00 ден
 7.  Надоместок за користење инфраструктура на гробиштата од страна на каменорезач:
  • изработка на комплетен споменик -> 2.065,00 ден
  • обложување оквир -> 354,00 ден
  • обложување тротоар -> 354,00 ден
  • монтирање натписна плоча -> 354,00 ден
  • монтирање поклопна плоча -> 354,00 ден
  • монтирање слика -> 236,00 ден
  • пишување натпис -> 236,00 ден