"/> Услуги – БУТЕЛ АД СКОПЈЕ

Услуги

Бутел ад Скопје како Управител на градските гробишта ги врши следните работи:

 • Одржува комунална хигиена
 • Одржува зеленило
 • Одржува водоводна мрежа
 • Одржува осветлување
 • Издава одобрение на оператори за вршење погреб
 • Издава одобрение на каменорезци за изведување надгробни споменици
 • Наплата на надоместоци
 • Пренос на старателство на гробно место
 • Доделува гробни места
 • Трансформација на статусот на старо гробно место
 • Води гробна евиденција