"/> Гробно место – БУТЕЛ АД СКОПЈЕ

Гробно место

Управителот на гробиштата доделува на употреба гробно место само на лице кое има потреба од погребување на умрено лице

  1. Изјава за отстапување на правото на употреба на гробно место
  2. Изјава за превземање на правото на употреба на гробно место од родител
  3. Изјава за превземање на правото на употреба на гробно место