"/> Информации од јавен карактер – БУТЕЛ АД СКОПЈЕ

Информации од јавен карактер

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

БУТЕЛ акционерско друштво за погребни и придружни активности

 • Седиште: ул. Лазар Трповски 67 А, Скопје, Р. Северна Македонија
 • тел: + 389 2 26 12 060
 • факс: +398 2 26 12 060
 • www.butel.mk
 • contact@butel.mk
 • Тони Зајков – в.д. директор
 • Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: Милан Иваноски
  • mivanoski@butel.mk

Годишен извештај

Барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер можете да ги поднесете лично во просториите на друштвото (усно или писмено), по пошта или електронски.

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 • Закон за гробишта и погребални услуги
 • Правилник за утврдување на редот, работното време и обезбедувањето мир на гробиштата
 • Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на работите што ги врши БУТЕЛ ад Скопје како управител на градските гробишта во Скопје.
 • Одлука за утврдување на висината на надоместоците за работите што ги врши БУТЕЛ ад Скопје, како управител на градските гробишта во Скопје
 • Список на лиценцирани оператори кои склучиле договор
  со Управителот на градските гробишта во Скопје.
 • Список на каменорезачи кои склучиле договор со Управителот на градските гробишта во Скопје.

Превземете: Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер