"/> Изјава за превземање на правото на употреба од родител – БУТЕЛ АД СКОПЈЕ

Изјава за превземање на правото на употреба од родител

После смртта на носителот на гробното место, правото на употреба на гробно место го стекнува неговиот брачен другар (венчаница на увид), односно неговите наследници врз основа на договор склучен помеѓу управителот на гробиштата со еден од законските наследници според наследните редови.

Јас (име, презиме, адреса, матичен број и број на лична карта како (син/ќерка) го превземам правото на употреба на гробното место
(Локација, Вера, Парцела, Алеа, Гроб) од мојот починат родител (име, презиме, адреса)

Изјавата ја давам под морална, кривична и материјална одговорност.