"/> Изјава за отстапување на правото на употреба – БУТЕЛ АД СКОПЈЕ

Изјава за отстапување на правото на употреба

Носителот на гробното место, правото на употреба на гробното место може да го отстапи на трети лица врз основа на изјава заверена на нотар.

Јас (име, презиме, адреса, матичен број и број на лична картаизјавувам дека како носител на гробното место во (Локација, Вера, Парцела, Алеа, Гроб), го отстапувам правото на употреба на гробното место на лицето (име, презиме, адреса, матичен број и број на лична карта)

Изјавата ја давам под морална, кривична и материјална одговорност.