За Нас

Претпријатието е формирано од страна на Собрание на град Скопје во 1952 година како “Управа за погреб и гробишта“. 25 години подоцна се преименува во “Комунална работна организација“. Во 1991 година, според позитивните законски прописи се трансформира во БУТЕЛ акционерско друштво за погребни и придружни активности – Скопје. Од тогаш се остварува динамичен развој со европски стандарди за квалитетно извршување на поставените цели и задачи.

 • Надзорен одбор
  • Надзорниот одбор е задолжен за контрола на материјално-финансиското работење
  • Се состои од три члена назначени од Собранието на акционери
 • Управен одбор
  • Управниот одбор е орган на управување
  • Се состои од три члена назначени од Надзорниот одбор
 • Генерален директор
  • Го води работењето на друштвото
  • Назначен е од Управниот одбор