Акционери

Врз основа на Законот за трговски друштва и Статутот на Бутел ад Скопје, на Собранието на акционери одржано на ден 24.07.2019 година извршена е променана органите на управување и истата промена е запишана во Централниот Регистар на РСМ и тоа:

Разрешени членови на Надзорен Одбор

 1. Снежана Мундишова -претседател
 2. Милорад Георгиевски – член
 3. Блага Ацеска – член

Разрешени членови на Управен Одбор

 1. Драгољуб Гроздановски – претседател
 2. Павлина Милошевска – член
 3. Иван Севдов – член

Избрани членови на Надзорен Одбор

 1. Снежана Мундишова -претседател
 2. Мирјана Стошиќ – член
 3. Сашко Пертовски – член

Избрани членови на Управен Одбор

 1. Ѓорѓи Матевски – претседател
 2. Павлина Милошевска -член
 3. Иван Севдов -член